Skip to Content

Research staffs(as of February 8, 2023)

President

EJIMA Kazuhiko

Executive Vice President

ONO Heihachiro

Vice President

NISHIZAKI Toshimi

Director-General of the Research and Administration Department

UEDA Junji

Director, Management Division
Director, Office of Econometric Analysis for Fiscal and Economic Policy

KIMURA Aiko

Chief Economist

TOMIZAWA Katsuyuki

TSURUOKA Masashi

OHNO Taro

Senior Economist

KOMURA Norihiro
ANDO Kenta

NEGISHI Shintaro

BAN Mayumi

MATSUOKA Hideaki

YOKOTA Keisuke

YONETA Yasutaka

Economist

SHINKAWA Maho

MOMODA Shohei

YOSHIMOTO Uraku

TSUGA Tomomi

AKAMINE Akikazu

 

Top of Page

 


Ministry of Finance, Policy Research Institute.